• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Vysokovýkonné sacie bágre

VYSOKOVÝKONNÉ SACIE BAGRE

Sacie bagre sú určené nielen pre nasávanie suchých, zvlhlých a tekutých materiálov, ale aj pre vyfukovanie sypkých hmôt do cieľového umiestnenia na stavbe alebo na vykonávanie výkopových prác.


Výhody systému:

» Menšie náklady na likvidáciu (likviduje sa iba skutočný odpad) 

» Menšie náklady na prevoz a prevádzku

» Menší dosah na životné prostredie

» Znižuje tlak na čističku odpadových vôd 


ZARUČENÁ INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI

S odlučovačom KSA systémom získate nasledovné výhody:

» zredukovanie objemu odpadu v rozmedzí  60 - 90%

» nižšie prevádzkové náklady a čas na dopravu

» radikálna redukcia likvidačných nákladov

» schopný byť sebestačný s vodou na oplach a premývanie

» zníženie nákladov pre uloženie a likvidáciu odpadov

» rýchle a efektívne odvodňovanie

» veľmi spoľahlivé a účinné zariadenie 


KVALITA OČISTENEJ VODY

Počas procesu odvodnenia sú zachytávané všetky častice, ktoré sú udržiavané v odvodnenom "koláči ". To znamená, že očistená voda má vysokú kvalitu a môže byť recyklačne použitá. KSA je unikátna vo výkone a v procese odlúčenia nežiadúcich látok:

Parameter

     Redukcia KSA

Rozptýlené častice

     95 %

COD 

     85 %

Celkový Fosfát

     60 %

Celkový Dusík

     67 %


VYUŽITIE V PRAXI

Táto technológia nachádza uplatnenie na miestach, kde sa nachádza kal s relatívne vysokým obsahom vody a kde je potrebné znovu vyprázdniť a pripraviť prázdne nádrže pre vodu (stoky, lapače, pracovné nádrže, ORL nádrže a iné zásobníky na tekutý odpad). KSA systém má porovnateľnú výhodu s tradičnými systémami čistenia akými sú stacionárne čističky odpadových vôd a kalov. KSA systém znižuje objem kalu o 6 až 8-krát. KSA odlučovací systém bol vyvinutý na čistenie a vyprázdňovanie objemových nádrží na tekutý odpad. Po viac než 30-ročnom vývoji a inovovaní sa tento systém vypracoval na mobilné čistiace zariadenie s vysokou efektívnosťou pre použitie v širokú škálu využitia v praxi.

 

Príklady z našej praxe a jeho využitia:

Čistenie septikov a žúmp
KSA operátor môže vybrať v rozpätí 5 až 15 žúmp podľa objemu, počas bežného pracovného dňa bez nutnosti prepravy k miestnej čistiarni odpadových vôd alebo skládke. Efektívne znižuje náklady producenta na objem odpadov uložených na skládke.

Čerpacie stanice
KSA umožňuje vykonať komplexné čistenie obslužného priestoru čerpacích staníc. KSA je ideálne na čistenie ORL a všetkých zariadení zachytávajúcich nebezpečné odpady, kde je potrebné priebežne udržiavať prevádzku v stave bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Čistenie pouličných vpustí
Periodické čistenie pouličných vpustí s vysatímm a filtrovaním. Výsledkom procesu je návrat prefiltrovanej vody do kanalizačného systému a odvoz len pevných a tuhých látok na štandardné a špecializované skládky odpadov.

©2023 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.