• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Mobilný odlučovač kalov

SIMON MOOS - KSA

Disponujeme unikátnou technológiou dánskej spoločnosti Simon Moos - systém KSA. Je to kombinované mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov.  Princíp separácie spočíva v zredukovaní objemu odpadu určeného na likvidáciu. Likviduje sa iba odpad a nie čistá voda. Tým sa znižujú aj náklady spojené s prevozom a uskladnením odpadu.


Výhody:

» nižšie náklady na likvidáciu (likviduje sa iba skutočný odpad) 

» nižšie náklady na prevoz a prevádzku

» menší dopad na životné prostredie

» znižuje tlak na čističku odpadových vôd


ZARUČENÁ INVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI

S odlučovačom KSA systémom získate nasledujúce výhody:

» zredukovanie objemu odpadu v rozmedzí  60 - 90 %

» zníženie prevádzkových nákladov a času na prepravu

» redukcia likvidačných nákladov

» sebestačnosť s vodou na oplach a premývanie

» zníženie nákladov na prevoz a uskladnenie odpadov

» rýchle a efektívne odvodňovanie

» spoľahlivé a účinné zariadenie 


KVALITA OČISTENEJ VODY

Počas procesu odvodnenia sú všetky zachytené častice udržované v tzv. koláči. Takto recyklovaná voda sa môže naďalej používať ako úžitková. KSA systém odlučovania nežiaducich látok je unikátna, čo potvrdzuje aj nasledujúca tabuľka:

Parameter

     Redukcia KSA

Rozptýlené častice

     95 %

COD 

     85 %

Celkový Fosfát

     60 %

Celkový Dusík

     67 %


VYUŽITIE KSA SYSTÉMU V PRAXI

Táto technológia nachádza uplatnenie na miestach, kde sa nachádza kal s relatívne vysokým obsahom vody a kde je potrebné znovu vyprázdniť a pripraviť prázdne nádrže pre vodu (stoky, lapače, pracovné nádrže, ORL nádrže a iné zásobníky na tekutý odpad). KSA systém má porovnateľnú výhodu s tradičnými systémami čistenia akými sú stacionárne čističky odpadových vôd a kalov. KSA systém znižuje objem kalu o 6 až 8-krát. KSA odlučovací systém bol vyvinutý na čistenie a vyprázdňovanie objemových nádrží na tekutý odpad. Po viac než 30-ročnom vývoji a inovovaní sa tento systém vypracoval na mobilné čistiace zariadenie s vysokou efektívnosťou pre použitie v širokú škálu využitia v praxi.

 

Príklady z našej praxe a jeho využitia:

Čistenie septikov a žúmp
KSA operátor môže vybrať v rozpätí 5 až 15 žúmp podľa objemu, počas bežného pracovného dňa bez nutnosti prepravy k miestnej čistiarni odpadových vôd alebo skládke. Efektívne znižuje náklady producenta na objem odpadov uložených na skládke.

Čistenie ORL - odlučovačov ropných látok a čerpacích staníc
KSA umožňuje vykonať komplexné čistenie obslužného priestoru čerpacích staníc. KSA je ideálne na čistenie ORL a všetkých zariadení zachytávajúcich nebezpečné odpady, kde je potrebné priebežne udržiavať prevádzku v stave bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Čistenie pouličných vpustí
Periodické čistenie pouličných vpustí s vysatímm a filtrovaním. Výsledkom procesu je návrat prefiltrovanej vody do kanalizačného systému a odvoz len pevných a tuhých látok na štandardné a špecializované skládky odpadov.

©2023 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.